Disclaimer

 

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan de vishoek niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Vishoek aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Camping de Vishoek.

Bronnen.
Wikipedia, Google en alle sites waar naar verwezen word.
Voor zover ons bekend zijn er geen bestanden gebruikt waar auteurs rechten op rusten, mocht dit onverhoopt toch het geval zijn en u ons daar van op de hoogte stelt worden deze zo snel mogelijk verwijderd.

was getekend Freek Liefhebber
Camping de Vishoek.

Rustige camping in de kop van noord Holland